Privacy

Geitenboerke Geitenboerke, gevestigd aan Toterfout 13
5507RD Oerle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://geitenboerke.nl Toterfout 13
5507RD Oerle +31402586310
Christ Schippers is de Functionaris Gegevensbescherming van Geitenboerke
Hij/zij is te bereiken via info@geitenboerke.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Geitenboerke verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen
persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen
social media plugins.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons
op via info@geitenboerke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Geitenboerke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Geitenboerke volgt uw surfgedrag over onze eigen website waarmee wij
onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Geitenboerke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Geitenboerke) tussen zit. Geitenboerke gebruikt de
volgende computerprogramma’s : Windows 10
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Geitenboerke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Geen
Personalia > Bewaartermijn > Geen
Adres > Bewaartermijn > Geen
Enzovoort > Bewaartermijn > Geen
Delen van persoonsgegevens met derden
Geitenboerke verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Geitenboerke gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Geitenboerke en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@geitenboerke.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Geitenboerke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Geitenboerke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op info@geitenboerke.nl